Версия за печат

01547-2016-0001

BG-Варна:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103061301

BG331, Пристанище Варна ЕАД, пл. Славейков № 1, За: Ива Петкова, България 9000, Варна, Тел.: 052 692457, E-mail: zop@port-varna.com, Факс: 052 632953

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.port-varna.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://port-varna.bg/index.php?l=2&m=4&p=22.

I.4) Основна дейност

Пристанищни дейностиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 1307 от 30.09.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01547-2016-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Строително-монтажни работи на самостоятелен обект част от пристанищната инфраструктура собственост на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ): „Ремонт на Магазия № 5, пристанище Варна - запад", в пълно съответствие с утвърдени от ДППИ Техническо задание и прогнозна Количествена сметка, достъпни в Профил на купувача.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: Д(И)-45-16 от 27.12.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG331, Хидрострой АД, бул. Сливница 201, България 9000, Варна, Тел.: 052 733333, E-mail: office@hydrostroy.com, Факс: 052 737777

Интернет адрес/и:

URL: https://hydrostroy.com/en/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу заплащане със собствени материали, техника и човешки ресурси изпълнение на обект: Ремонт на Магазия № 5, Пристанище Варна - запад, съгласно утвърдено техническо задание и оферта с рег. № 1462/28.10.2016 г.Срокът за изпълнение на поръчката тече от датата на писмено уведомяване за осигурени технически условия за работа.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

07.07.2017 г. 

Крайна дата

22.01.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
1281481.88 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

22.01.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Поради възникнали непредвидени обстоятелства, които не водят до промяна в предмета на поръчката, съгласно Констативен протокол за установяване необходимостта от изпълнение на допълнителни и непредвидени СМР от 30.11.2017 г.; Преди промяната: Единичните цени в лева без ДДС за отделните видове работи са представени в таблична форма – количествено-стойностна сметка (ценово предложение) към оферта рег. № 1462/28.10.2016 г. и са твърдо договорени за срока на изпълнение на настоящия договор.; След промяната: 1. Изпълнителят се задължава да извърши допълнителни и непредвидени СМР, съгласно одобрена оферта с рег. № 32/12.12.2017 г. 2. Срокът за изпълнение на непредвидените СМР е 30 (тридесет) календарни дни, считано от тяхното възлагане.; Правно основание: Чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1493789.12 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Съгласно клаузите на сключения договор: 1. Стойността на обема извършени работи извън посочените в количествено-стойностната сметка (допълнителни количества и/или непредвидени работи) ще бъде формирана на база действително технологично необходими, съгласувани и извършени количества, съгласно единичните цени и принципите на ценообразуване в съпътстващите им анализи - заменителна таблица. 2. Общата стойност за изпълнение на обекта по настоящия договор, е стойността на ценовото предложение по проведената процедура и стойността по т. 1, но не повече от утвърдения бюджет по текуща корекция на Инвестиционната програма към датата на отчитане на обекта - до 1 500 000 лв. без ДДС. 3. Срокът за изпълнение на поръчката се удължава с времето на непроизводителните престои поради лоши МТУ, експлоатационна заетост на работната площадка или неосигурени технически условия от страна на Възложителя - Протоколи за пускане и спиране на обекта.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

20.07.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Петър Ивов Сеферов
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор