Версия за печат

01547-2018-0002

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 679 от дата 24.07.2018 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103061301

BG331, Пристанище Варна ЕАД, пл. Славейков 1, За: Петър Ивов Сеферов, България 9000, Варна, Тел.: 00359 52692232, E-mail: zop@port-varna.bg, Факс: 00359 52632953

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.port-varna.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://port-varna.bg/.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

№ ОП-06-18 “Авариен ремонт на мобилен кран 144 т.“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Авариен ремонт на мобилен кран 144 т./№1, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Неприложимо

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 200000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание Акт за авария № З-42/21.06.2018 г., във връзка със Становище на техническите лица от 05.07.2018 г., по време на работа с мобилен кран Liebherr LHM 550 с инв. №45698, възниква авария и кранът спира работа. Констатираните проблеми при огледа от страна на техническите лица са описани в становище – неразделна част от настоящата покана. Настъпилата авария блокира част от дейността на пристанището, поради което е наложително нейното отстраняване в спешен порядък. Към момента пристанището е много натоварено, като част от работата е за мобилни кранове /тръби, контейнери, зърно, оборудване и др./. Мобилен кран Liebherr LHM 550 с инв. № 45698 е единственият с такава товароподемност и при товари над 100 тона пристанището няма алтернатива. Оторизираният представител за ремонт и поддръжка на кранове Liebherr за България е фирма МАК ПОРТ Интернешънъл - Австрия. Поради спецификата на редуктора, фирма МАК ПОРТ Интернешънъл - Австрия е единствената, която би могла да направи качествен и бърз ремонт на крана, като същият бъде съобразен с изискванията на завода производител.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

МАК ПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, ул. „Хаделдорфщрасе“ № 30, гр. Ранквайл 6830, Австрия

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т.1 ЗОП-в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24.07.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иван Георгиев Янакиев

VIII.2) Длъжност

за Изпълнителен директор, съгл. Упълномощителен документ № 3137/20.07.2018 г.