Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

520

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 103061301

BG331, Пристанище Варна ЕАД, пл. Славейков 1, За: Ива Петкова, България 9000, Варна, Тел.: 052 692457, E-mail: zop@port-varna.bg, Факс: 052 632953

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.port-varna.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.port-varna.bg/index.php?l=2&m=4&p=22.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

260000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонт на главен площадков водопровод за водоснабдяване и противопожарни нужди, пристанище Варна - изток, част от пристанищната инфраструктура, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД по изпълнение на договор № 30/30.05.2006 г. с Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45231300, 45232150

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи


Срок за получаване на офертите

09/07/2018 , 14:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

05/07/2018  (дд/мм/гггг)